Kresowy Ogród to impreza weekendowa odbywająca się w godzinach:

  • SOBOTA - od 9.00 do 18.00
  • NIEDZIELA - od 9.00 do 17.00

REGULAMIN WYDARZENIA:

1. Warunkiem udziału w Jarmarku jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej i dokonanie wpłaty na konto 11 1600 1462 1713 3008 8000 0001.

2. Wystawcy otrzymują fakturę podczas Jarmarku.

3. W przypadku nie dokonania wpłaty przed rozpoczęciem imprezy, zgłoszeni wystawcy wniosą całą opłatę za udział gotówką, przy wjeździe na teren Jarmarku.

4. Rezygnacje z udziału nie będą podlagały zwrotowi kosztów.

5. Stanowiska poszczególnych wystawców wskazują organizatorzy Jarmarku. Do dyspozycji wystawców oddajemy miejsca wystawowe o wymiarach 4m x 4m i ich wielokrotności.

6. Wystawca nie jest uprawniony do podnajmowania lub oddawania do bezpłatnego użytku części stoiska bez zgody Organizatora.

7. Wystawcy rozpoczynają przygotowanie wyznaczonych stoisk w pierwszym dniu Jarmarku od godziny 6.00. Urządzanie i organizowanie stoisk należy zakończyć do godziny 9.00.

8. Stanowiska należy urządzić w taki sposób, aby nie utrudniać przejścia klientom.

9. Teren Jarmarku jest chroniony przez Firmę Ochroniarską w nocy z soboty na niedzielę, w godz. od 18:00 do 06:00. Wystawcy mogą pozostawić towar na stanowiskach, jednak powinien on być odpowiednio zabezpieczony.

10. Na terenie Jarmarku znajdują się bezpłatne toalety typu ToiToi.

11. Po zakończonym Jarmarku każdy z uczestników zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu swojego stanowiska i pozostawienia go w stanie nie pogorszonym. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia wynikłe z działalności wystawcy, a dotyczące infrastruktury, oraz drzew znajdujących się przy stoiskach odpowiada wystawca.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione mienie.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia związane z imprezą,w tym zdarzenia, w wyniku których nastąpi szkoda na mieniu, zdrowiu lub życiu osób trzecich.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie się warunków na stoiskach wystawowych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

15. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Organizatorowi Jarmarku karty zgłoszenia następuje przyjęcie warunków niniejszego regulaminu.